Goed samenwerken met anderen

Goed werken betekent ook goed samenwerken met anderen. Daarom geven we ook tips over hoe je kunt samenwerken met andere breintypes in je team.

Elke stap in de Gedragscyclus heeft een complementaire Natuurlijke Breinvoorkeur die verschilt van jouw eigen. Onderzoek heeft aangetoond dat de meest effectieve teamresultaten voortkomen uit teams met cognitieve diversiteit, mits teamleden hun unieke sterke punten kunnen benutten.

Dit concept werkt op twee manieren. Ten eerste is het belangrijk om te communiceren hoe jouw brein het liefst werkt, zodat anderen je sterke punten en behoeften kunnen herkennen. De informatie op deze pagina kan dienen als basis voor die communicatie. Ten tweede is het essentieel om te begrijpen hoe de breinen van andere mensen functioneren, zodat je hun behoeften kunt begrijpen en hun sterke punten kunt benutten wanneer dat nodig is. Succesvolle teams bestaan uit verschillende soorten breinen die samenwerken. Dit leidt tot betere samenwerking en resultaten. Het team opereert als geheel en is meer dan de som van zijn delen.

Als jij gefocust observeert

Samenwerken met mensen die ook Gefocust Observeren
Veelvoorkomende sterke eigenschappen worden vaak uitvergroot als je samenwerkt met mensen die hetzelfde observeren als jij. Zo zullen jullie over het algemeen goed kunnen samenwerken als een gezamenlijke taak om de volle focus vraagt, jullie in een hectische werkomgeving of kantoortuin zijn of het heel belangrijk is om het doel voor ogen te houden.
Tegelijkertijd komen uitdagingen ook vaak sterker tot uitdrukking. Er is een risico dat jullie je helemaal afzonderen van de rest van het team, de afdeling of de organisatie. Ook kan het voorkomen dat jullie veel tijd kwijt zijn aan schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Zorg daarom voor goede afstemming en planning van taken voordat je begint.

Samenwerken met mensen die Ontvankelijk Observeren
Mensen die ontvankelijk observeren hebben vaak andere kwaliteiten en valkuilen dan jij. Zij kunnen jou helpen door kleinere taken die elkaar snel afwisselen van je over te nemen. Zij komen vaak snel in de flow wanneer ze met een taak starten.
Jij kunt hen helpen door de grotere taken die diepe concentratie vereisen op je te nemen. Zij hebben vaak moeite om zich te concentreren en worden snel afgeleid door hun omgeving, terwijl jij daar veel minder last van hebt. Met een goede taakverdeling kunnen jullie elkaar dus prachtig aanvullen. Wees duidelijk hoe jij het liefst communiceert. Wil jij vragen en informatie ontvangen via de mail, 1-op-1 meetings of mag het ook tussendoor?

Als jij ontvankelijk observeert

Samenwerken met mensen die ook Ontvankelijk Observeren
Veelvoorkomende sterke eigenschappen worden vaak uitvergroot als je samenwerkt met mensen die hetzelfde observeren als jij. Zo zullen jullie over het algemeen goed kunnen samenwerken in een drukke werkomgeving, waardoor je subtielere sociale signalen van zowel je collega’s als elkaar kunt oppikken, en snel kunt schakelen tussen taken.
Tegelijkertijd komen uitdagingen ook vaak sterker tot uitdrukking. Er is een risico dat jullie elkaar en anderen gemakkelijk afleiden, vooral bij het concentreren op een taak in een stille werkomgeving, wat kan leiden tot onvoltooide werkzaamheden. Tijdens vergaderingen kunnen jullie snel de focus verliezen of voortdurend de aandacht verleggen, waardoor mogelijk de efficiëntie van de vergadering wordt verstoord.

Samenwerken met mensen die Gefocust Observeren
Mensen die gefocust observeren hebben vaak andere kwaliteiten en valkuilen dan jij. Zij kunnen jou helpen met taken die repetitief zijn of waarbij je snel afgeleid raakt. Zij gaan vaak helemaal op in hun werk, zelfs bij eentonige klusjes. Neem dit mee bij het verdelen van werk.
Jij kunt hen helpen door rekening te houden met hoe je informatie met ze deelt. Even een vraag tussendoor werkt vaak niet. Zij hebben daarna veel tijd nodig om zich weer te concentreren op hun werk. Of ze geven wel antwoord, maar geven geen vervolg aan je vraag. Stuur dus het liefst een duidelijke mail of plan een meeting in.

Als jij grondig denkt

Samenwerken met mensen die ook Grondig Denken
Veelvoorkomende sterke eigenschappen worden vaak uitvergroot als je samenwerkt met mensen die hetzelfde denken als jij. Zo zullen jullie over het algemeen problemen gedetailleerd en grondig doordenken, met een sterke focus op feiten en logica. Dit leidt vaak tot doordachte plannen en oplossingen.
Tegelijkertijd komen uitdagingen ook vaak sterker tot uitdrukking. Er is een risico dat jullie te veel tijd besteden aan het analyseren van details en scenario’s die niet vaak voorkomen. Dit kan leiden tot tijdsdruk en de bijbehorende stress. En zelfs tot het uitstellen van beslissingen, omdat jullie nog niet zijn uitgedacht. Tijdens vergaderingen hebben jullie de neiging om lang en gedetailleerd op onderwerpen in te gaan, wat het groepsproces kan vertragen.

Samenwerken met mensen die Intuïtief Denken
Mensen die intuïtief denken hebben vaak andere kwaliteiten en valkuilen dan jij. Zij kunnen jou helpen bij het snel genereren van ideeën, het denken in grote lijnen, het herkennen van overeenkomsten met problemen uit het verleden en het versnellen van brainstormsessies/vergaderingen.
Jij kunt hen helpen bij het verfijnen van hun ideeën. Biedt in dat geval aan om complexe plannen uit te werken, de bijbehorende voor- en nadelen in kaart te brengen en een concreet stappenplan te maken. Let wel op dat je ze niet overlaadt met veel details. Tijdens vergaderingen zullen zij de neiging hebben om snel door te willen naar de beslissing en kunnen daarbij details over het hoofd zien. Je kan hen helpen door te wijzen op mogelijke risico’s, essentiële details en het belang van een gestructureerde aanpak.

Als jij intuïtief denkt

Samenwerken met mensen die ook Intuïtief Denken
Veelvoorkomende sterke eigenschappen worden vaak uitvergroot als je samenwerkt met mensen die hetzelfde denken als jij. Zo zullen jullie over het algemeen goed met elkaar kunnen meedenken en komen jullie tijdens brainstormsessies snel tot oplossingen.
Tegelijkertijd komen uitdagingen ook vaak sterker tot uitdrukking. Er is een risico dat jullie belangrijke informatie en essentiële details over het hoofd zien en dat “snel door kunnen” belangrijker is dan problemen goed doordenken en een duidelijk plan van aanpak volgen. Tijdens vergaderingen kunnen jullie afhaken als er te lang wordt doorgepraat of er te diep wordt ingegaan op een onderwerp. Dit kan verstorend werken op het groepsproces.

Samenwerken met mensen die Grondig Denken
Mensen die grondig denken hebben vaak andere kwaliteiten en valkuilen dan jij. Zij kunnen jou helpen bij het uitdenken van complexe problemen, het ordenen van voor- en nadelen van een oplossing en het maken van een stappenplan.
Jij kunt hen helpen door informatie steeds van tevoren te delen. Zij vinden het minder prettig om direct in het moment zelf iets te bedenken. Geef ze dus tijd om hun gedachten te ordenen en stuur bijvoorbeeld vergaderstukken minstens een dag van tevoren. Tijdens vergaderingen zullen zij de neiging hebben de diepte op te zoeken en de tijd uit het oog te verliezen. Je kan hen helpen door op de belangrijkste punten te sturen en de tijd te bewaken.

Als jij bedachtzaam beslist

Samenwerken met mensen die ook Bedachtzaam Beslissen
Veelvoorkomende sterke eigenschappen worden vaak uitvergroot als je samenwerkt met mensen die op dezelfde manier beslissen als jij. Zo zullen jullie over het algemeen alle keuzemogelijkheden met alle voor- en nadelen op een rij zetten, voordat jullie een beslissing nemen. Daarnaast communiceren jullie de beweegredenen voor een beslissing goed en zorgen jullie voor een breed draagvlak voor een beslissing.
Tegelijkertijd komen uitdagingen ook vaak sterker tot uitdrukking. Er is een risico dat jullie je verliezen in de talloze keuzemogelijkheden, met alle mogelijke voor- en nadelen. Dit kan leiden tot vertragingen of uitstel in de besluitvorming. Bovendien kan het voorkomen dat jullie geen beslissingen kunnen nemen zonder anderen bij het besluitvormingsproces te betrekken.

Samenwerken met mensen die Praktisch Beslissen
Mensen die praktisch beslissen hebben vaak andere kwaliteiten en valkuilen dan jij. Zij kunnen jou helpen met het versnellen van beslissingen. Als je vastzit in een beslissingsproces, vraag hen dan welke beslissing het snelst of het best tot je doel leidt. Laat je ook helpen met het afbakenen van de situaties waarin je zelfstandig kunt beslissen.
Jij kunt hen helpen bij het nemen van beslissingen die gepaard gaan met een zekere mate van risico. Biedt in dat geval aan om alle keuzemogelijkheid en de bijbehorende voor- en nadelen in kaart te brengen. Het is belangrijk om steeds de mogelijke risico’s van iedere keuze te laten zien. Ook kan je helpen draagvlak creëren, wat voor jou van nature komt.

Als jij praktisch beslist

Samenwerken met mensen die ook Praktisch Beslissen
Veelvoorkomende sterke eigenschappen worden vaak uitvergroot als je samenwerkt met mensen die op dezelfde manier beslissen als jij. Zo zullen jullie over het algemeen snel besluiten nemen, gaan jullie het liefst direct over tot actie en zullen jullie bij het nemen van beslissingen vooral steunen op de belangrijkste en meest opvallende informatie.
Tegelijkertijd komen uitdagingen ook vaak sterker tot uitdrukking. Er is een risico dat jullie te snel beslissingen nemen in situaties die serieuze gevolgen kunnen hebben. Vraag je dus steeds af wanneer een overhaaste beslissing te veel risico met zich meebrengt. Ook kan het gebeuren dat een beslissing voor jullie zo vanzelfsprekend is dat jullie de beweegredenen erachter niet delen. Dit kan leiden tot weerstand tegen de beslissing.

Samenwerken met mensen die Bedachtzaam Beslissen
Mensen die bedachtzaam beslissen hebben vaak andere kwaliteiten en valkuilen dan jij. Zij kunnen jou helpen om alle verschillende keuzemogelijkheden in kaart te brengen, met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Dat is met name handig bij risicovolle beslissingen. Ze hebben van nature de neiging om steun voor beslissingen te creëren, dus laat je daarbij helpen.
Jij kunt hen helpen om beslissingen te versnellen door het aantal keuzemogelijkheden te beperken en hen erop te wijzen met welke keuzes ze het snelst hun doelen kunnen bereiken. Daarnaast kun je hen helpen met afbakenen in welke situaties ze zelf beslissingen kunnen nemen zonder anderen daarbij te betrekken.

Als jij organiserend plant

Samenwerken met mensen die ook Organiserend Plannen
Veelvoorkomende sterke eigenschappen worden vaak uitvergroot als je samenwerkt met mensen die hetzelfde plannen als jij. Zo zullen jullie over het algemeen goed samenwerken als er een duidelijke strategie is en er goede afspraken zijn gemaakt. In situaties waar een helder plan van aanpak en langetermijnvisie vereist is, komen jullie kwaliteiten het best tot hun recht.
Tegelijkertijd komen uitdagingen ook vaak sterker tot uitdrukking. Er is een risico dat jullie te veel vast willen houden aan je eigen plan, wat problemen kan opleveren bij onverwachte situaties. Jullie gestructureerde aanpak kan soms botsen met de meer flexibele en improviserende stijl van sommige collega’s. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen goed geplande strategieën en de mogelijkheid om flexibel te reageren op onvoorziene omstandigheden.

Samenwerken met mensen die Improviserend Plannen
Mensen die improviserend plannen hebben vaak andere kwaliteiten en valkuilen dan jij. Zij kunnen jou helpen door kleine, ad-hoc taken van je over te nemen. Die taken liggen jou vaak wat minder. Ook als opeens alles anders loopt dan gepland, kunnen zij je helpen om de dingen in goede banen te leiden.
Jij kunt hen helpen bij het opbreken van grote projecten in kleinere taken en in het stellen van prioriteiten. Of neem bepaalde langetermijnprojecten van hen over. Toon begrip voor hun behoefte aan flexibiliteit en spontaniteit. Te strakke planningen en te gedetailleerde doelen kunnen hen beperken. Probeer open en flexibel te communiceren, en houd ruimte voor ongeplande dingen.

Als jij improviserend plant

Samenwerken met mensen die ook Improviserend Plannen
Veelvoorkomende sterke eigenschappen worden vaak uitvergroot als je samenwerkt met mensen die hetzelfde plannen als jij. Zo zullen jullie over het algemeen flexibel samenwerken en passen jullie makkelijk je plannen aan elkaar aan omdat jullie kunnen afwijken van vooraf opgestelde plannen. Vooral in onverwachte situaties en bij het snel oppakken van ad-hoc taken kunnen jullie goed op elkaar bouwen.
Tegelijkertijd komen uitdagingen ook vaak sterker tot uitdrukking. Er is een risico dat jullie je te veel richten op taken die direct aandacht vereisen, waardoor belangrijkere of urgente taken soms blijven liggen. Daarnaast kan jullie spontane organisatiestijl lastig zijn voor collega’s die een meer gestructureerde aanpak hanteren.


Samenwerken met mensen die Organiserend Plannen
Mensen die organiserend plannen hebben vaak andere kwaliteiten en valkuilen dan jij. Ze kunnen jou helpen in het bewaken van deadlines en om je doelen op tijd te bereiken. Ze zijn vaak goed in het opdelen van grote projecten in kleinere taken en in het stellen van prioriteiten. Plotselinge veranderingen en onduidelijke doelen kunnen stress veroorzaken.
Jij kunt hen helpen door hun behoefte aan duidelijkheid en structuur te respecteren. Neem indien mogelijk ad-hoc taken op je, zodat zij zich kunnen richten op langlopende, planmatige projecten. Communiceer duidelijk over doelen en verwachtingen, en gebruik gestructureerde methodes, zoals briefings, mail-templates of digitale planningstools. Dit zorgt voor helderheid en minimaliseert misverstanden.

Als jij precies handelt

Samenwerken met mensen die ook Precies Handelen
Veelvoorkomende sterke eigenschappen worden vaak uitvergroot als je samenwerkt met mensen die hetzelfde handelen als jij. Zo zullen jullie over het algemeen goed samenwerken als jullie de kwaliteit van het werk van anderen moeten beoordelen. Ook zijn jullie goed in precisie taken, waarbij fouten absoluut vermeden moeten worden.
Tegelijkertijd komen uitdagingen ook vaak sterker tot uitdrukking. Er is een risico dat jullie onder druk komen te staan als er veel werk op jullie afkomt. Jullie willen kwaliteit leveren en niet sneller werken, omdat dat ten koste gaat van de kwaliteit. Werken in tijdsblokken voor specifieke taken en taken prioriteren en delegeren is dus essentieel om werkstress te voorkomen. Overleg van tevoren wat de output moet zijn en wanneer het goed genoeg is.

Samenwerken met mensen die Snel Handelen
Mensen die snel handelen hebben vaak andere kwaliteiten en valkuilen dan jij. Zij kunnen je helpen om snel werk gedaan te krijgen en veel werk in korte tijd verzetten, maar laten vaak wel wat foutjes in hun werk zitten. Vraag hen dus om het voorwerk te doen, waarna jij de puntjes op de i zet.
Jij kunt hen helpen met precisiewerk. Vanwege hun hoge werktempo kunnen ze fouten maken bij belangrijke taken. Biedt daarom aan om bepaalde precisie taken van hen over te nemen of om hun werk te controleren. Toon begrip dat zij snel werken, maar ook gevoelig zijn voor fouten. Zo kan je samen het werk doen van drie personen.

Als jij snel handelt

Samenwerken met mensen die ook Snel Handelen
Veelvoorkomende sterke eigenschappen worden vaak uitvergroot als je samenwerkt met mensen die hetzelfde handelen als jij. Zo zullen jullie over het algemeen een hoog werktempo aankunnen en werken jullie veel taken snel en efficiënt af. Met name als er een grote hoeveelheid werk te verzetten is, dan zijn jullie de onmisbare motor van de organisatie.
Tegelijkertijd komen uitdagingen ook vaak sterker tot uitdrukking. Er is een risico dat jullie door jullie hoge werktempo fouten maken bij belangrijke taken. Zo kan het voorkomen dat jullie belangrijke mails naar klanten niet goed tegenlezen, waardoor er nog fouten in kunnen zitten. Ook staan jullie niet je kracht als precisiewerk van jullie gevraagd wordt.

Samenwerken met mensen die Precies Handelen
Mensen die precies handelen hebben vaak andere kwaliteiten en valkuilen dan jij. Zij kunnen jou helpen door jouw werk te controleren en te verbeteren. Zij zijn vaak goed in precisiewerk en zullen relatief weinig fouten maken. Je kan ze dus ook vragen of zij bepaald precisiewerk van je over kunnen nemen.
Jij kunt hen helpen door snelheid in het werkproces te brengen. Ze kunnen in de stress schieten als er veel werk op hen af komt. Zij zullen niet sneller werken bij veel werk, omdat ze geen fouten willen maken. Help hen dus door het voorwerk te doen en laat hen daarna de puntjes op de i zetten. Zo kan je samen het werk doen van drie personen.

Als jij dynamisch uitvoert

Samenwerken met mensen die ook Dynamisch Uitvoeren
Veelvoorkomende sterke eigenschappen worden vaak uitvergroot als je samenwerkt met mensen die op dezelfde manier uitvoeren als jij. Zo kunnen jullie goed samenwerken als er veel afwisselende taken op jullie afkomen. Jullie pakken de taken snel op en bepalen makkelijk in het moment wie wat doet.
Tegelijkertijd komen uitdagingen ook vaak sterker tot uitdrukking. Er is een risico dat jullie de eentonige, langdurige taken voor je uitschuiven. Daardoor kan het werk zich opstapelen en moeten jullie in één keer veel eentonig werk verrichten. Wat niet bijdraagt aan een positieve werksfeer. Ook kunnen jullie je aandacht vaak niet lang vasthouden. Zorg ervoor dat dit niet ten koste gaat van het teamproces, zoals tijdens een vergadering, bijvoorbeeld.

Samenwerken met mensen die Aanhoudend Uitvoeren
Mensen met die aanhoudend uitvoeren hebben vaak andere kwaliteiten en valkuilen dan jij. Zij kunnen jou helpen door langdurende taken van je over te nemen. Zoals administratieve taken bijvoorbeeld. Die taken liggen jou vaak wat minder. Verdeel daarom het werk, bijvoorbeeld taken waarbij je uren achter elkaar hetzelfde moet doen met volle concentratie.
Jij kunt hen helpen door kleine taken van ze over te nemen of werk waarbij je vaak en snel moet schakelen. Wees er bewust van dat zij vaak tijd nodig hebben om in de flow te komen als ze met een taak starten. Even een vraag tussendoor kan hun productiviteit dus echt schaden, dus probeer dat zo min mogelijk te doen.

Als jij aanhoudend uitvoert

Samenwerken met mensen die ook Aanhoudend Uitvoeren
Veelvoorkomende sterke eigenschappen worden vaak uitvergroot als je samenwerkt met mensen die op dezelfde manier uitvoeren als jij. Zo zullen jullie over het algemeen doelgericht samenwerken met een focus op de lange termijn. Als het even tegenzit, zetten jullie je schouders eronder en zelfs eentonig werk wordt direct naar de eindstreep getrokken.
Tegelijkertijd komen uitdagingen ook vaak sterker tot uitdrukking. Er is een risico dat jullie koste wat kost doorwerken om het werk af te krijgen. Die volhardendheid is prijzenswaardig, maar je moet ook op je energiebalans letten en regelmatig pauze nemen. Het kan even duren voordat jullie helemaal gefocust aan een taak kunnen beginnen, dus communiceer wanneer je echt niet gestoord wil worden.

Samenwerken met mensen die Dynamisch Uitvoeren
Mensen die dynamisch uitvoeren hebben vaak andere kwaliteiten en valkuilen dan jij. Ze kunnen jou helpen door kleine taken van je over te nemen of werk waarbij je vaak en snel moet schakelen. Zij komen vaak snel in de flow als ze ergens mee starten en kunnen snel schakelen tussen taken.
Jij kunt hen helpen door langdurige en monotone taken over te nemen. Zij zullen dan vaak te snel afhaken, waardoor het werk mogelijk niet afgemaakt of te oppervlakkig gedaan wordt. Omdat ze van afwisseling houden en daar ook behoefte aan hebben is de concentratiespanne vaak wat korter, houd hier rekening mee.